خط قرمز در مقابل خشونت علیه زنان

هفته سیزدهم #سری_آ با شعار نه به خشونت علیه زنان
مانند سال قبل که یک هفته از مسابقات سری آ به این شعار و کمپین اختصاص یافت امسال هم برای اتحاد کالچو در مقابل خشونت علیه زنان سازمان لیگ سری آ هفته سیزدهم را با شعار نه به خشونت علیه زنان اختصاص داده و بازیکنان و تیم ها با خط قرمزی بر روی صورت خود وارد زمین بازی خواهند شد تا اتحاد خود را مقابل این خشونت نشان دهند.