تمرینات روز دوشنبه + تصاویر

امروز بعد از ظهر رمی ها برای آمادگی در دیدار مقابل اودینزه،به تمرینات بازگشتند.پس از یک مرحله کار در سالن،بازیکنان به برخی تمرینات گروهی پرداختند.پاستوره و پروتی،لوکا پلگرینی و مارکانو به تمرینات انفرادی پرداختند و ده روسی،مانولاس و لورنزو پلگرینی تحت نظر بودند.ژکو و فلورنزی که به تازگی از مسابقات ملی بازگشتند،فردا به تمرینات اضافه خواهند شد.

مصدومین

دانیله ده روسی : مشکل زانو راست

لوکا پلگرینی : مچ پای چپ
خاویر پاستوره : عود کردن ماهیچه ساق پا
کوستاس مانولاس : مچ پای راست
لورنزو پلگرینی : کوفتگی پا