مصاحبه تونتو با اسکای

مکس تونتو بازیکن سابقه رمی ها در مصاحبه جدید با اسکای اسپورت گفت:”سرمربی نباید به اتفاقات گذشته نگاه کند و کار هفتگی بازیکن را ارزیابی کند و سپس بازیکن باید خودش را نشان دهد.در سیستم 1-3-2-4 کوریچ همراه با انزونزی و ده روسی می تواند فضای بیشتری پیدا کند.او می تواند شبیه پیزارو بازی کند.”