علاقه سوزا برای کار در رم

پائولو سوزا سرمربی سابقه فیورنتینا در مصاحبه تازه با اسکای گفت:”من می خواهم یک روز سرمربی رم شوم.این را همیشه گفتم.این هدف من ست.پس از فیورنتینا،انتظارات من متفات بود تا تیمی را هدای کنم که در لیگ و اروپا رقابت کند.زمان برای من بهترین نبود و مجبور بودم تصمیمات دیگری را بگیرم.اما هدف من این ست.اگر رم یا یک تیم مثل آن باشد،منتظر منتظر خواهم بود.من واقعا ایتالیا را دوست دارم.رم تیم بسیار قوی ست و یک تیم عمیق پر از کیفیت ست.آنها سرمایه گذاری های بزرگی برای بازیکنان جوان انجام داده اند.”