دیفرا در جایگاه سیزدهمین برترین ها

پورتال معروف چهار چهار دو،لیست بهترین سرمربیان را در سال 2018 اعلام کرد که نام اوزبیو دی فرانچسکو در جایگاه سیزدهم دیده می شود.سیمونه اینزاگی جایگاه 49،رودی گارسیا43،اسپالتی39،پیولی38 و آنتونیو کونته در جایگاه 18 لیست برترین ها قرار دارند.
البته ده سرمربی برتر روز پنج شنبه اعلام خواهد شد.