دو نماینده رم در زیر23 ساله های بانوان ایتالیا

به زودی دومین جلسه تمرینی تیم زیر 23 ساله های بانوان ایتالیا در مرکز فدراال در کوورچیانو برگزار خواهد شد.جاکوبو لئاندری سرمربی این تیم،بونفانتینی و فلامینیا سیمونتی از تیم بانوان جالوروسی به این اردو دعوت شده اند.