صحبت های دیفرا بعد از شکست مقابل اسپال

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها بعد از شکست مقابل اسپال به خبرنگاران گفت:”از شیوه ای که در نیمه اول بازی کردیم،خوشحال بودم.سانتر های ما خیلی دقیق نبود.به نظر می رسید عزم و اراده ای برای گلزنی نداشتم اما قبل از این که اسپال پنالتی بگیرد،به وضوح بازی در کنترل ما بود.به خوبی دفاع کردیم.اما پنالتی بازی را تغییر داد و سپس در نیمه دوم خیلی زیاد عجله کردیم.اسپال به اینجا آمد و کار خود را انجام داد اما ما در نیمه اول سزاوار برتری بودیم.من عصبانی هستم زیرا ما نیاز بیشتری با تمرکز و کارایی بیشتری از همه داریم.خوشبختانه روز سه شنبه بازی دیگری داریم بنابرین می توانیم به مردم نشان دهیم که تیمی که در نیمه دوم بودیم ، نیستیم.در 45 دقیقه اول خوب بودیم اما نتوانستیم مالکیت خود را به گل تبدیل کنیم.پنالتی؟لوکا پلگرینی یک پسر با استعداد ست اما در ان صحنه کمی بی تجربگی کرد.من نمی دانم چقدر با لاتزاری تماس داشت.ما نیمه دوم را خوب مدیریت نکردیم.ژکو نیز یک شانس عالی داشت. “