مصدومیت دوباره پروتی

دیگو پروتی که به تازگی از مصدومیت بازگشته بود،در طول تمرینات امروز مجددا از ناحیه ساق پای چپ مصدوم شد.شرایط این بازیکن آرژانتینی در روزهای آینده بررسی خواهد شد و حتی ممکن ست دیدار مقابل اسپال را از دست دهد.