پاستوره

خاویر پاستوره ستاره آرژانتینی رم ها،امروز از مدرسه ناندو مارتلینی دیدار کرد که در این مورد به رما تی وی گفت:”رفتن به مدرسه همیشه خوب است.شما شادی را در چهره کودکان می بینید.روز لذت بخشی بود.آنها باید یاد بگیرند که به دیگران احترام بگذارند که یکی از مهمترین چیز هاست.ما شخصیت های اجتماعی هستیم و هر سه-چهار روز پیش آنها می رویم و همشه باید رفتار خوبی داشته باشیم و الگوی خوبی برای آنها باشیم.”