مصدومیت ده روسی از ناحیه انگشت پا

دانیله ده روسی در دقایق ابتدایی نیمه نخست مقابل امپولی کمی با مشکل مواجه شده بود و امروز برای بررسی شرایطش راهی کلینیک ویلا استوارت شد و آزمایشات مشخص گردید که انگشت پنجم پای چپ او با شکستگی مواجه شد و زمان بازیابی بر اساس دوره بالینی تعیین می شود.
دانیله در این کیلنیک از کالافیوری بازیکن جوانان که چندی پیش مصدوم شده بود دیدار کرد.