سرمربی فاینورد از ریک گفت

جووانی وان برونکهورست سرمربی فاینورد در کنفرانس اخیرش در مورد ریک کارسدورپ اظهار داشت:”
در حال حاضر هیچ تماسی با من و باشگاه در مورد او وجود نداشته ست.من باور دارم که ریک هنوز با بسیاری از بازیکنان فاینورد در تماس ست و رشد او در ایتالیا به دلیل مصدومیت ها متوقف شده ست.”