2500 هوادار رم در دال ارا

فردا یکشنبه رمی ها در هفته پنجم سری آ در دال آرا مهمان بولونیا خواهند بود.به گزارش ایل رومانیستا، 2500 نفر از هواداران جالوروسی برای این دیدار از تیم خود حمایت خواهند کرد.تیفوسی های رم در نزدیکی ویا منابوئه مسابقه را نظاره گر خواهد بود.