مصاحبه جدید آله

الساندرو فلورنزی اذعان نموده ست برای ماندن در رم پیشنهادات بسیاری را رد کرده ست.او در چند ماهه گذشته قبل از امضای قرارداد جدید، به دلیل صدمات شدید از ناحیه زانو،دور از میادین بود.آله در مصاحبه ای که به تازگی داشت گفت:”قرارداد جدید،گام مهمی در دوران حرفه ای من بوده ست.این چیزی بود که من می خواستم و آنچه بود که رم می خواست.همه می دانن من پیشنهاداتی داشتم که آنها را رد کردم اما خوشحالم که پیشنهاداتی دریافت کرد.به این معنی ست که کار خودم را به خوبی انجام دادم.من به عنوان یک مرد،تغییر کرده ام.چرا که مصدومیت باعث رشد من شد.فکر می کنم و زندگی را به شیوه ای متفاوت نگاه می کنم.من قادرم آنگونه که می توانم به میادین بازگردم.هنگامی که درد دوباره را حس کردم،فکر می کردم نیاز به توانبخشی دوباره دارم. اما خوشبختانه چیز جدی نبود.احساس می کنم بهترم و برای دیدار مقابل کیه وو در دسترس خواهم بود.رئال؟بهترین راه ممکن،تمرکز روی دیدار مقابل کیه ووست و به دست آوردن پیروزی خوب در سری آ ست و سپس برابر رئال مادرید قرار بگیریم.تکرار عملکرد فصل گذشته آسان نخواهد بود اما ما بهترین کار را خواهیم کرد.