چنگیز؛رم را دوست دارم

چنگیز اوندر یکی از جوانان آینده دار آ.اس رم در مصاحبه ای جدید اظهار داشت:”اکنون احساس خوبی دارم.برای من همه چیز به خوبی پیش می رود.من ایتالیا را می پسندم و رم و همچنین طرفداران را دوست دارم.ما برای بهتر شدن سخت کار می کنیم و می خواهیم فصل بزرگی داشته باشیم.”