کوریره : رم همچنان به دنبال بیلی

به گزارش کوریره دلو اسپرت،لئو مونچی مدیر ورزشی جالوروسی،همچنان به دنبال وینگر می باشد که لئون بیلی اهل جامائیکا بازیکن بایرلورکوزن گزینه اصلی او ست.البته باشگاه آلمانی 50 میلیون یورو درخواست کرده ست که سران رم باید به دنبال گرفتن تخفیف از باشند.