دوریا به دنبال اسکوروپسکی

با توجه به آخرین شایعات،لوکاژ اسکوروپسکی برای حضور بیشتر در ترکیب ،می خواهد رم را ترک کند.از همین رو تیم های هستند که مایلند این مرد لهستانی را جذب کنند.اکنون سمپدوریا به دنبال این دروازبان ملی پوش ست.از طرفی سران رم 10 میلیون یورو درخواست کرده اند.