گونالونس در رم می ماند

فدریکو گوئرا مدیر برنامه های ماکسیم گونالونس در مصاحبه با سنترو سونو اسپورت گفت:”او 100%در رم باقی خواهد ماند.این اولین فصل او بعد از حضور در لیون بوده ست و با شرایط جدید انطباق پیدا کرده ست.اکنون او در رم به خوبی کار می کند.در آخرین مسابقه نیز بهترین کیفیت خود را نشان داد.از نظر تاکتیکی نیاز دارد کمی بیشتر فضا در اختیار داشته باشد.فوتبال ایتالیا دشوار ست اما دی فرانچسکو به او اعتماد بیشتری پیدا کرده ست.او از ماندن در رم خوشحال ست.رابطه با دی فرانچسکو عالی ست حتی در سطح انسانی.ماکسیم می داند که برای تیم مهم ست و او همواره اماده ست.”