مونچی از حضور در رم خوشحال ست

 

مونچی مدیر نقل و انتقالات باشگاه رم مصاحبه ای با مارکا چاپ اسپانیا داشته ست که گزیده ای از آن در زیر قرار گرفته ست.

“اولین فصل در رم؟خوشحالم . همه چیز به سرعت پیش رفت.پس از زندگی در سویا مجبور شدم با یک شهر جدید،باشگاه جدید،فلسفه جدید و البته زبان جدید وقف پیدا کنم.به طور حرفه ای چیزی ه در رم می خواستم را به دست اوردم.من با همه به خوبی کار می کنم.این چیزی است که می خواستم انجام بدهم.در رم ضرورت تاریخی برای رسیدن به موفقیت وجود دارد.ما به دنبال موفقیت فوری نیستیم بلکه به دنبال تداوم در پیروزی هستیم.”