رمی ها به بولونیا رسیدند

تصاویری از حضور جالوروسی ها در شهر بولونیا