نماینده های تهران

نام و نام خانوادگی:میلاد نوید
تاریخ تولد: 69/08/08
ساکن تهران
تلگرام : Milad_nvd

نام و نام خانوادگی : سعيد(ساميار) اسماعيلی
تاریخ تولد : 69/06/21
تلگرام : SEsmailiabz