حمایت مالی

 

    با سلام

    برای کمک مالی به کانون میتوانید از شماره کارت زیر استفاده نمایید

    6037998179355317 حافظ مسلمی