گالری ها » آ.اس رم-اینترمیلان برگشت 2013-14 در برج میلاد - 9 تصویر
AS.ROMA - Inter Borj Milad (1)
AS.ROMA - Inter Borj Milad (2)
AS.ROMA - Inter Borj Milad (3)
AS.ROMA - Inter Borj Milad (4)
AS.ROMA - Inter Borj Milad (5)
AS.ROMA - Inter Borj Milad (6)
AS.ROMA - Inter Borj Milad (7)
AS.ROMA - Inter Borj Milad (8)
AS.ROMA - Inter Borj Milad


IRanianCoreDeRoma - گالری تصاویر کانون هواداران افراطی آ.اس رم در ایران