آشنایی با کانون

baneR

کانون هواداران افراطی آ.اس رم در ایران بعد از حدود 4 سال فعالیت غیرحرفه ای،از تاریخ 13 بهمن 1389 کار خود را به صورت حرفه ای آغاز نمود.افزایش سطح هواداری،انجام کارهای متفاوت،شناسایی هواداران،انجام کارهای غیرمجازی و … از جمله اهداف کوردرما می باشد.
گفتنی ست که کوردرما در ایتالیا،فعالیت کوردرما ی ایران را زیر نظر دارد و آقای امانوئله همواره فعالیت کانون را بررسی می کند.

به زودی تکمیل می شود