پائولوپز به المپیک مارسی پیوست

باشگاه رم تایید می کند که دروازبان پائولوپز با یک قرادادقرضی به المپیک مارسی فرانسه پیوسته است.
لوپز ۲۶ ساله،با پرداخت مبلغ ۷۲۰ هزاریورو تا ۳۰ژوئن ۲۰۲۲ به باشگاه دسته اول لوشامپیونه می پیوندد.
البته در این قرارداد جوایز مختلفی درنظر گرفته شده است که می تواند حداکثر ۵۰۰هزار یورو به مبلغ اصلی اضافه نماید.
به عنوان بخشی از این توافق،در صورت تحقق اهداف خاص ورزشی مارسی موظف است قرارداد را دائمی کند.
هزینه انتقال دائم ۱۲ میلیون یورو تعیین شده است.
لوپز دروازبان اسپانیایی و سابق سوسیه داد در تابستان ۲۰۱۹ به جیالوروسی پیوست و در ۷۶ بازی برای باشگاه پایتخت نشین به میدان رفت.

سیدکیاوش فوادمرعشی