تمرینات انفرادی ایبانز،کومبولا واسمالینگ

تمرینات انفرادی ایبانز،اسمالینگ و کومبولا.
کومبولا،ایبانز و اسمالینگ هنوز به صورت انفرادی تمرین می کنند.
رم پیش از بازی یکشنبه برابر میلان،وضعیت سه مدافع ارزشمند خود،ایبانز،اسمالینگ و کومبولا را ارزیابی می کند.
جالوروسی در تساوی نا امید کننده صفر بر صفر برابر بنونتو در کامپانیا بدون هرسه حضور داشت.
با این حال سرمربی پائولوفونسکا هرسه نفر را به دقت زیر نظر گرفته تا بتواند از آنها در برابر میلان استفاده کند.
این سه مدافع ارزشمند که در تساوی برابر بنونتو غایب بودند،دیدار برگشت با براگا در لیگ اروپا را نیز از دست خواهند داد.