الشا ژانویه در رم!

پس از محدودیت زمانی که اجازه پیوستن الشا به رم را نداد ، وی میتواند ژانویه به رم بپیوندد .
به گزارش کالچومرکاتو رم میتواند در ژانویه با قراردادی 6 ماهه الشعراوی را به خدمت بگیرد و از الان تا ژانویه این بازیکن در رم خواهد ماند ، چیزی که باعث میشود انتقال الشا به رم آسان شود این است که او حاضر است از حقوق خود در شانگهای برای پیوستن به رم صرف نظر کند .