میلیک و زانیولو در مصدومیت،برادر هم هستند

انتقال رسمی آرکادیوژ میلیک به رم، نزدیکتر و نزدیکتر می شود.

اسکای اسپورت عصر امروز گزارش داد که مهاجم لهستانی اولین قسمت از معاینات پزشکی خود را فردا برای جالوروسی انجام می دهد.

به هر حال ، به طور هم زمان ، میلیک اولین بخش از معاینات را در اینسبروک ، اتریش در همان کلینیکی که نیکولو زانیولو به تازگی تحت عمل جراحی برای ترمیم پارگی رباط پا در زانوی چپ قرار گرفت ، انجام می دهد.

دلیل انجام این آزمایش در اتریش بررسی و اطمینان از شرایط مناسب زانوی راست و چپ وی پس از پاره شدن رباط مهاجم ،ر هر یک در سال های 2016 و 2017 است.