پالوتا خود را برای فروش استعداد ها آماده می کند

طبق گزارش ها ، گروه فریدکین باعث شد تا پیشنهادات خود را با 475 میلیون یورو معامله کند ،این مبلغ 235 میلیون یورو کم تر از رقم قبلی است.

ادعا می شود که پالوتا این کار را نادیده گرفت و آماده است تا با ادامه کار با رم، تعادل حساب ها را با سرمایه گذاری خودش و همچنین فروش بازیکن ادامه دهد.

پس از گذشت نه سال از مالکیت ، پالوتا اکنون می تواند تمرکز رم را به هزینه های پایدارتر و استفاده بیشتر از آکادمی جوانان برای پرورش استعدادها تغییر دهد.
البته این را هم متذکرشوم که این تصمیم قطعی پالوتا نیست و اسکای اسپورت هم منبع مطمئنی نیست.