استراتزی مالک جدید رم!

علاقه به خرید رم دوباره قوت گرفت.
حالا دیگر قیمت رم 500 میلیون یورو ارزیابی شده است، رقمی حدود 100 میلیون یورو کمتر از چیزی که قبل از پاندمی کووید-19 توافق شده بود است. طبق گزارش میلانو-فینانزا ، اگر فریدکین رم را از پالوتا بگیرد و معامله انجام بشود، 85 میلیون افزایش سرمایه خواهد داشت با توجه به تفاوت قیمتی که ایجاد شده. استراتژی مالکیت جدید حفظ دو جواهر تیم خواهد بود، زانیولو و پلگرینی، و همچنین آغاز دوران جدیدی برای رم با مالکیت جدید.