انتقال دائمی شیک با شرایطی خاص

همانطور که توسط کالچو مرکاتوب گزارش شده است ،لایپزیگ آماده پیشنهاد قاطع برای پاتریک شیک است. در واقع باشگاه آلمانی تا 15 ژوئن ،شیک را با 25 میلیون یورو بازخرید خواهد کرد. رمی ها که قصد کاهش درخواست ها را نداشتند ،اما قبول کردند که به جای دریافت کل مبلغ در یک سال و نیم ، لایپزیگ مبلغ 25 میلیون یورو را یک جا پرداخت کند.