آینده مبهم کوریچ و گونالونس

به گزارش کوریره دلا سرا،آینده آنته کوریج و ماکسیمه گونالونس در هاله ای از ابهام قرار دارد.این دو تیم بازیکن به ترتیب در تیم های آلمریا و گرانادا بازی می کنند و سران این دو تیم برای دائمی کردند قرارداد انها،به ترتیب باید 6 و 4میلیون یورو پرداخت کنند اما متاسفانه ویروس کرون مانع مشخص شدند آینده آنها شد.باید منتظربود تا بعد از پایان دوران کوید19،در مورد آینده این دو بازیکن تصمیم  گیری شود.