علاقه رم به دیاز

ادین ژکو به تازگی 34 ساله شده و تا سال های آینده بازنشسته خواهد شد از همین رو سران رم به دنبال بازیکنی هستند که بتواند در طول سال های پیش رود در کنار بازیکن بوسنیایی رم رشد کند و در ادامه جایگزین شود.به گزارش روزنامه دفنسا سنترال،جالوروسی مایل ست تا ماریانو دیاز بازیکن رئال را جذب نمایند.با این حال او دوست دارد در اسپانیا بمند و شانس خود را امتحان کند اگر چه به نظر نمی رسد بخش از برنامه های زیدان باشد.