مصاحبه ایجنت ورتو

ماریو گیوفردی ایجنت جردن ورتو با رادیو مارته مصاحبه ای انجام داده ست و اعتراف کرد که ناپولی به دنبال جذب جردن در ژانویه بود.

“من می دانم که ده لائورنتیس در ژانویه خواهان جردن بود. ، با این حال زمان به موقعی نبود.اگرچه من نمی توانم بگویم که او می تواند در تابستان به ناپولی بپیوندد. ”

“تابستان آینده مذاکرات زیادی انجام خواهد شد،به ویژه به این دلیل که رم مالکیت جدیدی خواهد داشت.”