رم-کالیاری بر عهده دی بلو

اسامی داوران هفته بیست و شسم سری آ اعلام شد که بر این اساس دیدار رم و کالیاری اقای دی بلو سوت خواهد زد.موندین و دی مئو کمک ها،گویا داور چهارم و جاکوملی داور وار خواهد بود.

دی بلو ۱۳ بار برای رم قضاوت کرده ست که ۱۱ برد،۱مساوی و یک باخت حاصل عملکرد جالوروسی بوده ست.

همچنین ۲۴ کارت زرد در طول این مسابقات به بازیکنان داده ست اما کارت قرمزی نشان نداده ست.