تایید مصدومیت میرانته

اعلامیه رسمی باشگاه مصدومیت میرانته را تایید کرد و مصدومیت گلر دوم رم از ناحیه مینیسک داخلی تایید شد.
در طول تمرینات  امروز چهارشنبه، گلر دوم رم آنتونیو میرانته از ناحیه زانوی پای چپ احساس درد کرد.
امروز میرانته تحت آزمايشات گوناگون قرار گرفت و با مشورت پروفسور ماریانی تصمیم گرفته شد که میرانته زیر تیغ جراحی نرود، میرانته از روز پنجشنبه برای بازگشت ریکاوری را شروع خواهد کرد.