دلاکاپیتاله بر عهده کالوارسه

اسامی داوران هفته بیست و یکم سری آ اعلام شد که جانپائولو کالوارسه دیدار آ.اس رم و لاتزیو را در المپیکو قضاوت خواهد کرد.پرتی و آلسیو کمک ها،پاسکوا داور چهارم و مازولنی داور وار در این دیدار خواهند بود.کالوارسه تا کنون 17 بار برای رم سوت زده ست که 9 پیروزی،3 تساوی و 5 شکست حاصل عملکرد گرگ های پایتخت بوده ست.