پلگرینی بعد از برد اسپال

لورنزو پلگرینی بعد از دیدار مقابل اسپال مصاحبه ای انجام داده ست که صحبت های او‌ گرفته.

یک عملکرد عالی در نیمه دوم و یک عملکرد ضعیف در نیمه اول
” در نیمه اول یک گل خوردیم و در نیمه دوم سه گل زدیم و در کل ما نگرش خوبی داشتیم ، نمیتوانم قطعی بگویم ولی ما در نیمه
اول هم عملکرد خوبی داشتیم”
در بازی مقابل فیورنتینا شما میتوانید جایگاهتان را در بالای جدول تثبیت کنید.
“ما باید همان کاری را انجام دهیم که امروز انجام دادیم و یک نگرش درست داشته باشیم. بازی با فیورنتینا قطعا سخت خواهد بود، این بازی در خانه آنهاست و آنها میخواهند که برنده شوند ولی ما میرویم که سه امتیاز را بگیریم”
پنج شنبه چه اتفاقی افتاد؟(تساوی مقابل ولفسبرگر)
” اتفاقی که هرگز نباید تکرار شود، کادرفنی و ما خیلی به جزییات آن مسابقه توجه کردیم و آن را بررسی کردیم. شما میتوانید اشتباه
کنید ولی این نباید هرگز تکرار شود. شما تفاوت را در بازی امروز با پنج شنبه احساس میکردید.”
تو در مرکز برای رم بازی میکنی و مدام جابجا میشوی
“سرمربی مرا آزاد گذاشته و از من خواسته تا فضا های خالی را بیابم، من مدام اطرافم را نگاه میکنم و میبینم که کجا باید بروم و بازی سازی کنم این جابجایی ها برای ما خیلی مهم است. بنابراین تا فضای خالی میبینم به آنجا میروم و هنگامیکه توپ به من میرسد رو به جلو بازی میکنم ، این دقیقا همان چیزی است که سرمربی از من خواسته. من بسیار خوشحالم و این احساسی است که از درون دارم. من به اینکه به هم تیمی هایم توانستم کمک کنم راضی ام و از عملکرد خود راضی ام ولی امیدوارم بهتر و بهتر شوم.”