غیبت لوپز مقابل اینتر

پائو لوپز دروازبان اسپانیایی رم ها در آخرین جلسه تمرینی،دچار مشکل عضلانی شد و دیدار مقابل اینتر را از دست خواهد داد.از همین رو آنتونیو میرانته جایگزین او در ترکیب اصلی خواهد شد.فوزاتو دروازبان دوم ، و کاردینالی یکی از اعضای تیم پریماورا نیز دروازبان سوم رم در دیدار مقابل اینتر خواهد بود.