اینتر-رم بر عهده کالوارسه

اسامی داوران هفته پانزدهم سری آ اعلام شد که بر این اساس اقای کالوارسه دیدار مهم هفته را بین رم و اینتر سوت خواهد زد.الاسیو و رانگتی کمک ها،مارسکا داور جهارم و مازولنی داور وار این دیدار خواهند بود.