رم به فکر تمدید با پلگرینی

پس از بازگشت مثبت لورنزو پلگرینی به میادین رم در تلاش برای حفظ شماره 7 خود است.
اسکای اسپرت گزارش می دهد که جالوروسی آماده حذف بند فسخ 30 میلیون یورویی و همچنین افزایش دستمزد و اعتبار قرارداد پلگرینی که تا سال 2022 اعتبار دارد.