پارما-رم بر عهده فابری

اسامی  داوران هفته دوازدهم سری آ اعلام شد که بر این اساس آقای مایل فابری دیدار حساس رم و پارما را در انیوتاردینی سوت خواهد زد.تولفو،دی وُلو کمک ها،گِرِسینی داور چهارم و بانتی داور وار خواهند بود.او تا کنون 6 بار برای رم قضاوت کرده ست که سه برد،یک مساوی و دو بردحاصل عمکرد جالوروسی بوده ست.