اسامی بازیکنان مقابل ناپولی

بازگشت خوان خسوس

اسامی بازیکنان برای بازی فردا شب مقابل ناپولی اعلام شد که بر این اساس خوان خسوس که مشکل کشاله ران داشت،به لیست فونسکا بازگشت و چنگیز اوندر نیز شرایط بهتری دارد و ممکن ست در ترکیب تصلی نیز قرار گیرد.در زیر اسامی بازیکنان قرار گرفته ست.