دوریا-رم برگزار می شود!

به گزارش گازتا،فردا رمی ها در مارسی مهمان سمپدوریا هستند اما به دلایل آب و هوایی برگزاری این بازی در هاله ای از ابهام قرار داشت با این حال با توجه به آخرین اخبار این مسابقه برگزار خواهد شد.حداقل با توجه به شرایط آب و هوایی در این ساعات!در حال حاضر شرایط زرد هست و فردا بعد از ظهر هشدار به حالت نارنجی در خواهد آمد.
با این حال هنوز همه چیز به شرایط آب و هوایی در ساعت مسابقه بستگی دارد.