دوریا-رم بر عهده مارسکا

اسامی داوران هفته هشتم سری آ علام شد که بر این اساس آقای فابیو مارسکا از ناپولی دیدار آ.اس رم و سمپدوریا را در استادیوم لوئیجی فراریس قضاوت خواهد کرد.پروتی و چکونی کمک ها، داور چهارم اومو و داور وار نیز بانتی و رانگتی خواهند بود.این داور تا کنون 5 بار برای رم در سری آ سوت زده ست که 2 برد و 3 تساوی برای پایتخت نشینان به همراه داشته ست.