لچه-رم بر عهده آبیسو

اسامی داوران هفته ششم اعلام شد که بر  این اساس آقای آبیسو دیدار لچه و آ.اس رم را قضاوت خواهد کرد.دی یوریو و برسمس کمک ها،بارونی داور چهارم و گویدا داور وار خواهد بود.جالوروسی با قضاوت این داور دو پیروزی به دست آورده ست.