پیشنهاد اول رم برای تایسون

بعد از مصدومیت و دوری دو ماه پروتی، پتراچی در تلاش برای جذب تایسون است.
ایل مساجرو گزارش می دهد که جالوروسی اولین قدم را برای متقاعد کردن سران شاختار برداشته است.
طبق این گزارش پیشنهاد اول رمی، ١٠ میلیون یورو به علاوه اولسن و بیاندا بود که به سرعت توسط سران تیم اوکراینی رد شد.
همچنین گفتنی است که شاختار برای که تایسون شاگرد سابق پائولو فونسکا ست، ٢۵ میلیون یورو می خواهند.