رسمی؛کوریچ به آلمریا پیوست

باشگاه رم انتقال آنته کوریچ به آلمریا را تایید کرد:
“کوریچ با انتقال قرضی یک ساله تا پایان فصل به ارزش 400هزار یورو به تیم دسته یکی اسپانیا ترنسفر شد.
قرارداد قرضی این انتقال همراه با بند خرید به ارزش 6 میلیون یورو تحت شرایط و توافق طرفین میباشد.
باشگاه برای آنته آرزوی موفقیت دارد.”

او در مجموع تنها سه بار برای رم به میدان رفت.