علاقه کالیاری به اولسن و دفرل

آینده دفرل همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
چند هفته پیش، مهاجم فرانسوی یک قدم تا انتقال به کالیاری فاصله داشت و بعد از آن در آستانه انتقال به ساسولو و سمپدوریا قرار گرفت.
حال اسکای اسپرت گزارش می کالیاری می خواهد بار دیگر با رویکردی جدید برای جذب مهاجم 28 ساله اقدام کند.
در همین حال اسکای اسپرت گزارش می دهد که این احتمال وجود دارد که بعد از مصدومیت و دوری 4 ماه برای السیو کرانیو، اولسن نیز به این معامله اضافه شود.