ترکیه مقصد بعدی شیک!؟

از منبع سوزکو ترکیه خبر هایی رسیده است که باشگاه ترک یعنی فنرباغچه میتواند پیشنهادی را برای پاتریک شیک ارائه کند و با بازیکن هم به توافق برسند همچنین این باشگاه میتواند درمورد الکساندر کولاروف دفاع چپ رم هم سوال کند.کولاروف در تابستان بارها موردتوجه تیم های ترکی قرار گرفته ست.