پیشنهاد آلمریا برای کوریچ

فروش بازیکنانی که در تفکرات فونسکا جایی ندارند، همچنان ادامه دارد .
آنته کوریچ که اکثر فصل گذشته را روی نیکمت سپری کرد با آمدن فونسکا تفاوتی در وضعیت او ایجاد نشده است و خواستار ترک باشگاه شده است.
کالچومرکاتو گزارش می دهد که کوریچ کروات در آستانه انتقال قرضی به آلمریا با بند خرید اختیاری 7 میلیون یورویی قرار دارد.
همچنین گفتنی است که کوریچ تابستان گذشته با مبلغ 6 میلیون یورو از دینامو زاگرب راهی رم شد.